Voorwaarden

Artikel 1 – Toepasselijkheid

Al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn onderworpen aan de hierna bepaalde algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden van onze klanten die afwijken van onze bepalingen, zijn ons slechts tegenstelbaar voor zover zij schriftelijk door ons aanvaard zijn. Alle verbintenissen aangegaan door onze rechtmatige vertegenwoordigers zijn enkel bindend wanneer ze door ons schriftelijk werden bekrachtigd of stilzwijgend door het feit van de uitvoering, zonder voorbehoud, van de bestelling. Indien voor een bepaalde reden één of meerdere van de hieronder vermelde bepalingen niet kunnen toegepast worden, zullen niettemin alle andere bepalingen van kracht blijven.

Artikel 2 – Aanbiedingen

Onze offertes blijven geldig gedurende vier weken. Elke bestelling die ons niet toegekomen is binnen de vier weken te rekenen vanaf de datum van de aanbieding van onzentwege, zal slechts aanvaard worden na onze schriftelijke bevestiging of stilzwijgend door het feit van de uitvoering, zonder voorbehoud, van de bestelling.

Artikel 3 – Project prestatiestaten

De handtekening van de opdrachtgever op de project prestatiestaten geldt als erkenning van de juistheid van de gegevens die erop voorkomen en van de bevredigende uitvoering van het werk door de consultant. De opdrachtgever zal de geldigheid van de handtekeningen van zijn aangestelden of mandatarissen op de prestatiestaten niet kunnen betwisten.

Artikel 4 – Betalingen

Behoudens schriftelijk afwijkend akkoord, zijn al onze facturen betaalbaar op 30 dagen na factuurdatum. Bij gebrek aan betaling binnen deze termijn is, zonder ingebrekestelling, op de hoofdsom een intrest verschuldigd van 1% per maand. In geval van niet-betaling binnen de dertig dagen na de vervaldag, zal de hoofdsom van rechtswege en met een minimum van 25,- Euro, eveneens zonder ingebrekestelling, vermeerderd worden met 15%. Hangende betwistingen van gelijk welke aard, geven aan de klant nooit het recht de betaling te schorsen. Het niet betalen van een factuur op de vervaldag verleent ons het recht de nog uit te voeren prestaties in het kader van de aangegane verbintenissen te verbreken zonder enige formaliteit en onder voorbehoud van schadevergoedingen en intresten.

Artikel 5 – Overmacht

Niet uitvoering of welkdanige tekortkoming ook in de uitvoering van onze verbintenissen zullen als overmacht beschouwd worden indien zij voortspruiten uit o.a. verzuim en/of tekortkoming door of bij de opdrachtgever, werkstaking of uitsluiting, oorlog, burgerlijke of politieke wanordelijkheden, aardbeving en elke andere vreemde oorzaak of geval van overmacht ook.

Artikel 6 – Toepasselijk recht

Het contract valt onder de bevoegdheid van het Belgisch Recht. Voor iedere betwisting tussen de partijen, erkent de klant de uitsluitende bevoegdheid van de Antwerpse Rechtbanken.