Gelieve de taal te kiezen waarin je de website wil bekijken. We onthouden jouw keuze in een cookie – lees onze privacy policy voor meer info omtrent cookies.

Privacy Policy

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: Logi-technic NV, met maatschappelijke zetel te 8490 Jabbeke, Vlamingveld 3a, België, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE 0465 806 569 (hierna: “Logi-technic NV”).

Lees deze Privacy Policy aandachtig door aangezien deze uw rechten en plichten ten aanzien van Logi-technic NV bevat.

Deze Privacy & Cookie Policy kan regelmatig worden herwerkt of geactualiseerd en we adviseren u om deze regelmatig opnieuw te bekijken.

Als u vragen heeft met betrekking tot deze Privacy Policy, contacteer ons dan via e-mail op : gdpr@gritt.be

Artikel 1 – Algemeen

1.1. Logi-technic NV stelt zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens (AVG) en de Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van 30 juli 2018.

1.2. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Logi-technic NV.

Artikel 2 – Datum van de laatste herziening

Datum van de laatste herziening : 10 November 2020.

Artikel 3 – Persoonsgegevens die u ons meedeelt

3.1. tijdens een bezoek aan onze Websites:

 • IP-adres;
 • profielnaam, e-mailadres, familienaam, voornaam, telefoonnummer, cv, motivatiebrief bij registratie op onze website;
 • via cookies: zie artikel 10.

3.2. bij inschrijving op onze nieuwsbrief:

 • e-mailadres.

3.3. als werknemer:

 • naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer;
 • foto’s en video’s;
 • CV, motivatiebrieven, notities gemaakt tijdens het sollicitatiegesprek;
 • informatie over opleiding en werkervaring;
 • evaluatieformulieren en resultaten van eventuele testen en assessments;
 • payrollinformatie waaronder rijksregisternummer, adres, anciënniteit, burgerlijke staat, bankrekeningnummer, gezinssamenstelling, geboortedatum;
 • loon en loonfiches.

3.4. als kandidaat en/of uitzendkracht:

 • naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer;
 • foto’s en video’s;
 • CV, motivatiebrieven, notities gemaakt tijdens het sollicitatiegesprek;
 • informatie over opleiding en werkervaring;
 • evaluatieformulieren en resultaten van eventuele testen en assessments;
 • payrollinformatie waaronder rijksregisternummer, adres, anciënniteit, burgerlijke staat, bankrekeningnummer, gezinssamenstelling, geboortedatum;
 • loon en loonfiches.

3.5. als opdrachtgever, klant, prospect, leverancier of andere zakelijke relatie:

 • naam, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer.

Artikel 4 – Persoonsgegevens die wij onrechtstreeks verzamelen

4.1. Publieke gegevens van de opdrachtgever, klant, prospect, leverancier of andere zakelijke relatie:

Logi-technic NV verwerkt soms publieke gegevens, bv. gegevens die onderworpen zijn aan een publicatieplicht, zoals de publicatie van uw benoeming als bestuurder van een vennootschap, of gegevens die u zelf publiek heeft gemaakt, zoals informatie op uw website, of gegevens die algemeen bekend zijn in uw streek of in de pers verschenen.

Artikel 5 – Doeleinden van de verwerking

5.1. Algemene doeleinden:

Logi-technic NV zal de vergaarde persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • IP-adres (zie artikel 3.1): voor het verzorgen en verbeteren van deze Website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van Logi-technic NV om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;
 • profielnaam, e-mailadres, familienaam, voornaam, telefoonnummer, cv, motivatiebrief bij registratie op onze Website (zie artikel 3.1): met het oog op het beheer van uw account op deze Website, om u de gevraagde informatie of diensten te kunnen verstrekken en om te voldoen aan de wettelijke voorschriften. Met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming, en, indien aangegeven door u, eveneens het toezenden van direct marketing, met eveneens als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;
 • e-mailadres (bij inschrijving op de nieuwsbrief) (zie artikel 3.2.): met het oog op het u toezenden van direct marketing (automatische e-mailberichten of andere elektronische berichten), nieuwsbrieven, tewerkstellingsinformatie, of informatie over geplande activiteiten (voordrachten, seminaries, werklunches) met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;
 • werknemers: naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, payrollinformatie, curriculum vitae, motivatiebrieven, notities gemaakt tijdens het sollicitatiegesprek, informatie over opleiding en werkervaring, evaluatieformulieren en resultaten van eventuele testen en assessments, payrollinformatie waaronder rijksregisternummer, adres, anciënniteit, burgerlijke staat, bankrekeningnummer, gezinssamenstelling, geboortedatum, loon en loonfiches (zie artikel 3.3): om te voldoen aan de wettelijke voorschriften met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst;
 • kandidaten en/of uitzendkrachten: naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, payrollinformatie, curriculum vitae, motivatiebrieven, notities gemaakt tijdens het sollicitatiegesprek, informatie over opleiding en werkervaring, evaluatieformulieren en resultaten van eventuele testen en assessments, payrollinformatie waaronder rijksregisternummer, adres, anciënniteit, burgerlijke staat, bankrekeningnummer, gezinssamenstelling, geboortedatum, loon en loonfiches (zie artikel 3.4): om u de gevraagde diensten te kunnen verstrekken en om te voldoen aan de wettelijke voorschriften met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming.De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens bij het onrechtstreeks consulteren van persoonsgegevens van kandidaten en uitzendkrachten op websites (bv. LinkedIn), zoekmachines, platformen, … is ons gerechtvaardigd belang. Wij kunnen een eerste maal contact met u opnemen op basis van ons gerechtvaardigd belang. Als u na een eerste contactname door Logi-technic NV interesse toont om een selectieprocedure bij ons te doorlopen, zullen wij u, met uw uitdrukkelijke toestemming, opnemen in onze database.
 • werknemers, kandidaten en uitzendkrachten : foto’s en video’s (zie artikel 3.3 en 3.4.): om te gebruiken voor onze interne communicatie met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;
 • opdrachtgever, klant, prospect, leverancier of andere zakelijke relatie : naam, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer (zie artikel 3.5): om u de gevraagde diensten te kunnen verstrekken en om te voldoen aan de wettelijke voorschriften met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door u werd gevraagd, en, indien aangegeven door u, eveneens het toezenden van direct marketing, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming.

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer u de verwerking weigert.

5.2. Direct marketing:

De persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, mits u hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.

Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in elektronische vorm, kan Logi-technic NV uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing met betrekking tot de diensten van Logi-technic NV.

Daarnaast kan Logi-technic NV uw gegevens ook doorgeven aan haar partners, met het oog op direct marketing.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door contact op te nemen via email op gdpr@gritt.be.

5.3. Doorgifte aan derden:

Logi-technic NV zal uw persoonsgegevens nooit doorgeven aan derden, met uitzondering van de filialen van Logi-technic NV of één van haar klanten met het oog op de tewerkstelling, technische dienstenleveranciers die technische ondersteuning verzorgen voor zover dit noodzakelijk is voor de technische dienstverlening en/of wanneer zij daartoe gehouden zijn op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak.

Logi-technic NV zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat Logi-technic NV uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

Logi-technic NV zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

Logi-technic NV geeft uw persoonsgegevens in beginsel niet door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, zorgen we ervoor dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt en hier een modelovereenkomst voor is gesloten of als sprake is van passende waarborging in de zin van de AVG.

5.4. Wettelijke vereisten:
In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Logi-technic NV uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Logi-technic NV zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Artikel 6 – Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking zoals omschreven in artikel 5 en in functie van de contractuele relatie tussen Logi-technic NV en U:

 • IP-adres (zie artikel 3.1): voor de duur van uw bezoek aan de Website;
 • profielnaam, e-mailadres, familienaam, voornaam, telefoonnummer, cv, motivatiebrief bij registratie op onze Websites (zie artikel 3.1) voor de duur van de gevraagde levering van diensten;
 • e-mailadres (bij inschrijving op de nieuwsbrief) (zie artikel 3.2.): voor de duur van de gevraagde levering van diensten;
 • werknemers : naam , adres, e-mailadres, telefoonnummer, payrollinformatie, curriculum vitae, motivatiebrieven, notities gemaakt tijdens het sollicitatiegesprek, informatie over opleiding en werkervaring, evaluatieformulieren en resultaten van eventuele testen en assessments, payrollinformatie waaronder rijksregisternummer, adres, anciënniteit, burgerlijke staat, bankrekeningnummer, gezinssamenstelling, geboortedatum, loon en loonfiches (zie artikel 3.3): voor de duur van de tewerkstelling en overeenkomstig de toepasselijke wetgeving;
 • kandidaten en uitzendkrachten : naam , adres, e-mailadres, telefoonnummer, payrollinformatie, curriculum vitae, motivatiebrieven, notities gemaakt tijdens het sollicitatiegesprek, informatie over opleiding en werkervaring, evaluatieformulieren en resultaten van eventuele testen en assessments, payrollinformatie waaronder rijksregisternummer, adres, anciënniteit, burgerlijke staat, bankrekeningnummer, gezinssamenstelling, geboortedatum, loon en loonfiches (zie artikel 3.4): van kandidaten en uitzendkrachten bewaren en verwerken wij de persoonsgegevens minstens zolang het selectieproces loopt. Daarna bewaren wij de gegevens tot 3 jaar na het laatste contact.M.b.t. de gegevens waarover wij beschikken via social media (LinkedIn e.d.): u plaatst uw professionele loopbaangegevens en uw contactgegevens op speciaal daartoe voorziene platformen, die specifiek tot doel hebben om een geschikte functie te vinden. Als u na een eerste contactname door Logi-technic NV interesse toont om een selectieprocedure bij ons te doorlopen, zullen wij u, met uw uitdrukkelijke toestemming, opnemen in onze database en bewaren wij uw gegevens tot 3 jaar na het laatste contact.
 • opdrachtgever, klant, prospect, leverancier of andere zakelijke relatie : naam, e-mailadres, telefoonnummer en bankrekeningnummer (zie artikel 3.5): voor de duur van de gevraagde levering van diensten.

Voormelde persoonsgegevens worden in elk geval bijgehouden conform de specifieke wettelijke voorschriften, alsook de verjaringstermijnen die ons verplichten uw persoonsgegevens langer bij te houden, bv. om ons te verdedigen tegen een vordering in rechte.

Artikel 7 – Uw rechten

7.1. Recht van toegang en inzage:

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Logi-technic NV van uw persoonsgegevens maakt.

7.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Logi-technic NV. Daarnaast heeft u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

7.3. Recht van bezwaar:

U beschikt eveneens over een recht van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast heeft u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.
7.4. Recht van vrije gegevensoverdracht:

U beschikt over het recht om uw Persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

7.5. Recht van intrekking van de toestemming:

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

7.6. Uitoefening van uw rechten:

U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren via email gdpr@gritt.be, mits toevoeging kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart.

7.7. Automatische beslissingen en profiling:

De verwerking van Uw Persoonsgegevens omvat geen profiling en u zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

7.8. Recht om klacht in te dienen:

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een vordering tot schadevergoeding instellen.

Artikel 8 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

8.1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

8.2. In geen geval kan Logi-technic NV dan ook aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens. Logi-technic NV heeft ervoor gezorgd dat wanneer zij beroep doet op derden voor de verwerking van persoonsgegevens, deze derden aan dezelfde regels zullen gebonden zijn.

8.3. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van uw computer, IP-adres en van Uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Artikel 9 – Toegang door derden

9.1. Teneinde Uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers.

9.2. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

Artikel 10 – Cookies

10.1. Wat zijn cookies?

Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van Logi-technic NV en geplaatst op de harde schijf van Uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de Website.

10.2. Waarom gebruiken we cookies?

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle Websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft u duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

10.3. De Website gebruikt uitsluitend volgende cookies:

Naam

Functie

Provider

Type

Bewaartermijn

Functionele cookies

Deze cookies helpen een website bruikbaar te maken door basisfuncties zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde delen van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren functioneren.

catAccCookies

Wordt gebruikt door cookie plugin.

1 maand

lang

Wordt gebruikt om de taal te regelen.

1 jaar

_icl_visitor_lang_js

Wordt gebruikt door de webpagina met de WPML- taalplugin.

Analytische cookies

Analytische cookies helpen website-eigenaren om te begrijpen hoe bezoekers omgaan met websites door anoniem informatie te verzamelen en te rapporteren.

_ga

Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. De informatie wordt anoniem opgeslagen.

Wordt gebruikt door Google Analytics.

2 jaar

_gid

Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. De informatie wordt anoniem opgeslagen.

Wordt gebruikt door Google Analytics.

1 dag

_gat_UA-55328212-2

Wordt gebruikt door Google Analytics.

1 dag

__unam

Wordt gebruikt door Google Analytics.

1 dag

Google Analytics

Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google en die websiteverkeer volgt en rapporteert. Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van onze diensten te volgen en te controleren. Deze gegevens worden gedeeld met andere Google-services. Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk in een context te plaatsen en te personaliseren.

U kunt ervoor kiezen om uw activiteit op de Service niet beschikbaar te maken voor Google Analytics door de Google Analytics opt-out browser-add-on te installeren. De add-on voorkomt dat Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js en dc.js) informatie deelt met Google Analytics over bezoekactiviteit.

Ga voor meer informatie over het privacybeleid van Google naar de webpagina Privacy en Voorwaarden van Google: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

10.4. Uw toestemming:

U kunt cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van uw navigatiesysteem te wijzigen.

Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat u van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken.

Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van Uw persoonsgegevens, neem gerust contact met ons op per email op gdpr@gritt.be.

Meer informatie over cookies vindt u tevens op: https://www.allaboutcookies.org/.

Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier: https://www.youronlinechoices.eu/.

Artikel 11 – Wijzigingen aan deze Privacy Policy

We kunnen deze Privacy Policy van tijd tot tijd wijzigen. Om u op de hoogte te houden van de laatste wijziging aan ons privacybeleid, zullen we de herzieningsdatum aanpassen elke keer dat deze wordt gewijzigd. De gewijzigde Privacy Policy treedt in werking op die datum.

Raadpleeg deze pagina regelmatig om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen en/of aanvullingen.

We zullen u ook proactief informeren over belangrijke wijzigingen aan deze Privacy Policy.

Artikel 12 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze Privacy Policy wordt beheerst, uitgelegd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgisch recht dat exclusief van toepassing is.
De rechtbanken van Kortrijk zijn exclusief bevoegd om van elk geschil kennis te nemen dat zou voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering van deze Privacy Policy.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de Nederlandse, de Engelse en de Franse Privacy & Cookie Policy, zal de Nederlandse versie voorrang hebben.