Op zoek naar het loon van een mechanieker? Gevonden!

Benieuwd naar het loon van een mechanieker? Hier kom je te weten wat je verdient als mechanieker in de industrie als je werkt voor Logi-Technic.

Does the job of a mechanic mean anything to you? Then you might also be interested in the salary of a mechanic ? Or the salary of a mechanic, what’s in a name – right?

Zegt de job van mechanieker je iets? Dan ben je wellicht ook geïnteresseerd in het loon van een mechanieker? Of het loon van een mecanicien, what’s in a name – right?

Lees dan vooral verder, want hieronder kom je te weten wat je verdient als mechanieker in diverse domeinen in de industrie als je werkt voor Logi-technic.

We zijn trouwens voortdurend op zoek naar nieuwe capabele collega's… Dus, als je je geroepen voelt, solliciteer!

Voordat we overgaan tot het loon mechanieker: wat is het verschil tussen mechanieker en onderhoudstechnieker?

We proberen het verschil even te duiden, want dat verschil is er echt wel. Er zijn trouwens ook verschillen tussen het loon mechanieker en dat van de onderhoudstechnieker.

Een mechanieker gebruikt zijn (of haar 😉) handen om dingen op te lossen. Hij repareert allerhande machines, veel mee dan alleen maar voertuigen. Vaak hoor je praten over een automecanicien of automechanieker, maar je hebt ook mechaniekers die werken aan machines die in de industrie worden gebruikt. Logi-technic zoekt vooral dit laatste soort mechanieker. Een mechanieker is een held die er in slaagt om met gemak én snel een complete machine uit en in elkaar te zetten, zelfs met zijn of haar ogen toe. Maar maak je geen zorgen, bij Logi-technic mag je je ogen ook openhouden 🙂

Een onderhoudstechnieker houdt een ​​bepaald type apparatuur of machine in goede staat en gebruikt computers om problemen vast te stellen. Een storingstechnieker is de redder in nood als een machine in de fout gaat. Hij slaagt er in om fouten, storingen of defecten op te sporen en te analyseren om zo een stilstand zo snel mogelijk te verhelpen.

Let wel, beide beroepen zijn even belangrijk. Zowel mechaniekers als techniekers gebruiken geavanceerde tools om problemen vast te stellen en oplossingen aan te bieden. Elke machine of machinepark heeft namelijk mechanische, elektrische of elektronische componenten. Elk aspect is even belangrijk en dus onontbeerlijk voor de goede werking binnen een bedrijf.

Wat is het gemiddeld loon mechanieker per uur?

We laten je niet langer in spanning. Het loon mechanieker bedraagt in België gemiddeld 16,5 euro per uur bruto, voor wie een opleiding voor mechanieker heeft gevolgd en de nodige ervaring heeft. Dit is ook het gemiddelde loon van een mechanieker bij Logi-technic. Inclusief bedrijfswagen en extralegale voordelen zoals hospitalisatieverzekering en maaltijdcheques.

En aangezien we daarnet het verschil tussen een onderhoudstechnieker en een mechanieker kort uit de doeken hebben gedaan. Wat is dan het uurloon van een onderhoudstechnieker? Het loon van een onderhoudstechnieker wordt bepaald door sector, diploma en werkervaring.

  • Een onderhoudstechnieker in de bouw wordt anders verloond dan een technieker in de metaalsector. Mooi om te weten? Een onderhoudstechnieker in de chemie verdient een gemiddeld hoger loon.
  • Heb je als technieker geen diploma of ervaring? Dan ontvang je gemiddeld een lager loon dan je ervaren collega's. Beschik je wel over het diploma van technieker of elektromechanieker, en heb je de nodige ervaring? Dan verdien je gemiddeld een hoger loon.

Wat verdien je bij Logi-technic als lasser?

Als je als lasser aan de slag gaat bij Logi-technic, dan sta je in voor dagelijkse laswerken en mechanisch onderhoud, zowel in ateliers bij klanten als in het veld. Je handelt mechanische storingen snel en efficiënt af en doet aan preventief of curatief onderhoud.

Voor deze gevarieerde job waarin jouw expertise in lastechnieken volledig tot zijn recht komt ontvang je een motiverend salarispakket – gemiddeld 16,50 euro per uur bruto – inclusief bedrijfswagen en extralegale voordelen zoals hospitalisatieverzekering en maaltijdcheques. Je ervaring als lasser-mechanieker bepaalt uiteindelijk hoeveel je exact gaat verdienen.

Wat verdien je bij Logi-technic als mechanisch monteur?

Als mechanisch monteur bouw je machines op bij klanten uit verschillende sectoren. Je neemt de mechanische werktekeningen door en plaatst en monteert de machine.
Ook voor deze gevarieerde en zelfstandige job met flexibele werkuren bieden we een motiverend loon mechanieker van gemiddeld 16,50 euro per uur bruto, maar ook een bedrijfswagen en extralegale voordelen als hospitalisatieverzekering en maaltijdcheques. Let wel, dit is een gemiddelde, hoeveel je precies gaat verdienen? Daarvoor speelt je ervaring als mechanisch monteur zeker mee.

Wat verdien je bij Logi-technic als mechanisch tekenaar?

Als mechanisch tekenaar zet je ontwerptekeningen om naar gedetailleerde uitvoeringstekeningen en je gebruikt daarvoor tekenprogramma’s als Autocad en Inventor. Je werkt niet alleen een idee uit tot een uitgebreid ontwerp, maar je werkt de projecten ook technisch en administratief uit.

Ook voor deze functie bieden we je een mooi salarispakket met een gemiddeld maandloon van € 3300 bruto. Inclusief bedrijfswagen en extralegale voordelen.

Wat is je loon mechanieker in de betekenis van onderhoudsmechanieker bij Logi-technic?

Als onderhoudsmechanieker voer je het preventieve of curatieve onderhoud uit van verschillende machines bij diverse klanten en je verhelpt eventuele machinestoringen. Geen opdracht is dezelfde, of duurt even lang.

En hoeveel schuift het loon voor een onderhoudsmechanieker? Voor deze mooie job mag je rekenen op gemiddeld 17,50 euro per uur bruto. Ook hier krijg je een bedrijfswagen, hospitalisatieverzekering en maaltijdcheques. Hoeveel je dan exact per uur gaat verdienen? Dat hangt natuurlijk af van je ervaring als onderhoudsmechanieker.

Extra boven op het loon mechanieker, lasser, onderhoudsmechanieker …

Welke job je ook uitvoert voor Logi-technic, telkens kan je – naast je loon mechanieker – een beroep doen op onze opleidingsmogelijkheden via onze Logi-technic Academy.

Even tussen ons? Eigenlijk zijn die opleidingen onbetaalbaar want enorm veel waard. Maar voor onze werknemers zijn die gratis. Waarom? Omdat we weten dat kennis goud waard is. En dat levenslang leren – zeker in de industrie, maar eigenlijk ook overal – nodig is.

Mogen we je binnenkort begroeten? Daar kijken we alvast met zijn allen naar uit!


Then read on, because below you will find out what you earn as a mechanic in various areas in the industry if you work for Logi-technic .

By the way, we are constantly looking for new capable colleagues… So, if you feel called, apply!

Before we move on to mechanic wages: what is the difference between mechanic and maintenance technician?

We try to explain the difference, because there really is a difference. There are also differences between the salary of a mechanic and that of a maintenance technician.

A mechanic uses his (or her 😉) hands to solve things. He repairs all kinds of machines, much more than just vehicles. You often hear talk about a car mechanic or car mechanic, but there are also mechanics who work on machines that are used in industry. Logi-technic is mainly looking for the latter type of mechanic. A mechanic is a hero who manages to disassemble and assemble a complete machine with ease and quickly, even with his or her eyes closed. But don’t worry, at Logi-technic you can also keep your eyes open 🙂

A maintenance technician keeps a certain type of equipment or machine in good condition and uses computers to diagnose problems. A breakdown technician is a lifesaver when a machine goes wrong. He succeeds in detecting and analyzing errors, malfunctions or defects in order to resolve a standstill as quickly as possible.

Please note that both professions are equally important. Both mechanics and technicians use advanced tools to diagnose problems and offer solutions. Every machine or machine park has mechanical, electrical or electronic components. Every aspect is equally important and therefore indispensable for the proper functioning of a company.

What is the average mechanic’s salary per hour?

We won’t keep you in suspense any longer. The average mechanic’s wage in Belgium is 16.5 euros per hour gross , for those who have completed training as a mechanic and have the necessary experience. This is also the average salary of a mechanic at Logi-technic. Including company car and fringe benefits such as hospitalization insurance and meal vouchers.

And since we have just briefly explained the difference between a maintenance technician and a mechanic. What is the hourly wage of a maintenance technician? The salary of a maintenance technician is determined by sector, diploma and work experience.

  • A maintenance technician in construction is paid differently than a technician in the metal sector. Nice to know? A maintenance technician in the chemical industry earns a higher average salary.
  • Do you have no diploma or experience as a technician ? Then you will receive an average lower salary than your experienced colleagues. Do you have a diploma as a technician or electromechanic and do you have the necessary experience? Then you earn a higher salary on average.

What do you earn as a welder at Logi-technic?

If you are a welder aan de slag gaat bij Logi-technic, dan sta je in voor dagelijkse laswerken en mechanisch onderhoud, zowel in ateliers bij klanten als in het veld. Je handelt mechanische storingen snel en efficiënt af en doet aan preventief of curatief onderhoud.

For this varied job in which your expertise in welding techniques comes into its own, you will receive a motivating salary package – an average of 16.50 euros per hour gross. – inclusief bedrijfswagen en extralegale voordelen zoals hospitalisatieverzekering en maaltijdcheques. Je ervaring als lasser-mechanieker bepaalt uiteindelijk hoeveel je exact gaat verdienen.

What do you earn at Logi-technic as a mechanical technician?

As a mechanical engineer, you build machines for customers from different sectors. You review the mechanical working drawings and install and assemble the machine.
We also offer a motivating mechanic salary of an average of 16.50 euros per hour gross for this varied and independent job with flexible working hours., maar ook een bedrijfswagen en extralegale voordelen als hospitalisatieverzekering en maaltijdcheques. Let wel, dit is een gemiddelde, hoeveel je precies gaat verdienen? Daarvoor speelt je ervaring als mechanisch monteur zeker mee.

What do you earn at Logi-technic as a mechanical draftsman?

As a mechanical draftsman zet je ontwerptekeningen om naar gedetailleerde uitvoeringstekeningen en je gebruikt daarvoor tekenprogramma’s als Autocad en Inventor. Je werkt niet alleen een idee uit tot een uitgebreid ontwerp, maar je werkt de projecten ook technisch en administratief uit.

We also offer you a nice salary package for this position with an average monthly salary of € 3,300 gross. Inclusief bedrijfswagen en extralegale voordelen.

What is your salary as a maintenance mechanic at Logi-technic?

As a maintenance mechanic, you carry out preventive or curative maintenance of various machines for various customers and you resolve any machine malfunctions. No assignment is the same or takes the same time.

And how much does the salary for a maintenance mechanic vary? For this great job you can count on an average of 17.50 euros per hour gross. Here too you will receive a company car, hospitalization insurance and meal vouchers. How much exactly will you earn per hour? That of course depends on your experience as a maintenance mechanic.

Extra on top of the wages for mechanics, welders, maintenance mechanics, etc.

Whatever job you perform for Logi-technic, you can always – in addition to your mechanic’s salary – rely on our training options via our Logi-technic Academy.

Just between us? These courses are actually unaffordable because they are worth a lot. But they are free for our employees. Why? Because we know that knowledge is worth its weight in gold. And that lifelong learning – certainly in industry, but actually everywhere – is necessary.

May we greet you soon? We are all looking forward to that!

Een roedel, een équipe, of gewoon een team toptechniekers? Hoe je ons ook wilt noemen, samen kunnen we elke technische uitdaging aan. Doe je met ons mee?

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.